دوره و شماره: دوره 48، شماره 0 - شماره پیاپی 1000208، دی 1366 
بررسی اثر منعقد کننده ها و کمک منعقد کننده ها د ر حذف رنگ پساب

امیر تائبی هرندی؛ محمود اسدی؛ صنایع نساجی؛ رنگ پساب واحد رنگرزی