فولاد آمیخته : اهمیت ، انواع و موارد مصرف

نویسنده

چکیده

فولاد آمیخته به لحاظ گوناگونی در انواع ، تنوع د رخواص و گستردگی د رموارد مصرف در نیل به خود اتکایی واستقلال فنی و اقتصادی کشور نقش مهمی دارد.
میزان نیاز بر آورده این ماده اساسی و مورد مصرف د رصنایع کلیدی کشور به صورت مقاطع نیمه ساخته ، هم اکنون ، بیش از 100 هزار تن در سال است. میزان نیاز بر آورد نی آن به مراتب بالاتر از این مقدار تخمین زده می شود. تولید فولاد آمیخته در سطح بین المللی ، از نظر اقتصادی ، پر سود تر از فولادهای پایه ای و معمولی است. از این رو کشورهای پیشرفته صنعتی می کوشند بخشی از ظرفیت تولید خود را به فولادهای آمیخته اختصاص دهند . در کشور ما به لحاظ نیاز صنایع داخلی به این نوع فولادها ونیز ضرورت دستیابی به فن-شناخت( تکنولوژی) تولید آنها ، احداث وتوسعه واحدهای تولید این نوع فولادها ضروری به نظر می رسد.