بررسی اثر منعقد کننده ها و کمک منعقد کننده ها د ر حذف رنگ پساب

نویسندگان

چکیده

صنعت نساجی یکی از بزرگترین صنایع مصرف کننده آب است . فاضلاب این صنعت از نظر کمی زیاد و از نظر کیفی بسیار آلوده و متغییر است. تاکنون در زمینه روشهای ارزان تصفیه و حذف رنگ فاضلاب صنایع نساجی پیشرفت چشمگیری حاصل نشده است در حالی که برای تخلیه اینگونه پساب ها به آبهای جاری پذیرنده ، تصفیه و کاهش آلودگی آنها ضرورت خاص دار(2،3) هدف از این مطالعه مقدماتی بررسی اثر منعقد کننده ها و کمک منعقد کننده هایی نظیر آلومینیوم ، سولفات فریک ، سولفات فرو، کلرورفریک ، سولفات مس،اکسید منیزیوم آهک ، خاک بنتونیت سمنان ، گل مونت موریلونایت آمریکا ، کلرونیزیک نوع پلی الکترولیت آنیونیک بر روی پساب رنگرزی بعضی رنگها در واحدهای مختلف صنایع نساجی است.با توجه به کارهای تهیه کنندگان این مقاله می توان چنین نتیجه گرفت که برای حذف رنگ پساب برا ی آن دسته از کارخانجات نساجی که تعداد زیادی از انواع مختلف رنگها را مصرف می کنند نمی توان به طور کلی منعقد کننده ای را معرفی کرد.هر ماه منعقد کننده وقتی برای فاضلاب خاصی مصرف می شود نقطه ایزوالکتریک مناسبی دارد که با آزمایش باید مشخص شود.