بررسی اتساع غیرعادی خطوط D.S در فلزات خاکی نادربا استفاده از تفرق اشعه ایکس

نویسنده

چکیده

آزمایشهای انجام شده توسط تفرق اشعه ایکس مربوط به فلز اربیوم (Er) از خانواده فلزات خاکی نادر با ساختمان بلوری هگزاگونال است.هدف این بررسی بدست آوردن اطلاعات کافی از اتساع غیر عادی خطوط D.S فلزات خاکی نادر است که انبساط حرارتی آنها کاملا غیر ایزوتروپ می باشد. آنچه مسلم است با کاهش درجه حرارت، حتی هنگامی که به درجه حرارت محیط می رسیم ، پهنای خطوط تفرق اشعه ایکس برای سه فلز آخری از خانواده فلزات خاکی نادر (ER،Tm،Lu) افزایش پیدا می کند، در صورتی که برای سایر فلزات این سری پهنای خطوط تفرق اشعه ایکس در محدوده درجات حرارت C°25 تاC° 800 عملا ثابت می ماند ، چنانکه گفته شد Er،Tm و Lu تنها عناصر سه ظرفیتی از خانواده فلزات خاکی نادر هستند که دارای انبساط حرارتی غیر ایزوتروپ زیاد می باشند( )، و این امر موجب شده است تا به جستجوی منشاء این اتساع غیر طبیعی و فشارهای موجود بین دانه ای بپردازیم ، که برحسب نوع فلز، به ازاء تغییر درجه حرارت حتی کمتر از یک درجه سانتیگراد در فاصله بین C°100تا C° 200 ، درجه سانتیگراد "سختی" پیوندهای دانه ای حفظ شده در حالیکه پیچ خوردگی شبکه بلوری فراهم می گردد.