مطالعه سنگ شناسی و کانی شناسی هورنفلسهای شمال روستای فشارک ( شمال شرق اصفهان)

نویسندگان

چکیده

منطقه مورد مطالعه در 75 کیلومتری شمال شرق اصفهان و در شمال روستای فشارک قرار گرفته است.رسوبات مزوزوئیک این ناحیه در مجاورت گرانودیوریتها و کوارتزدیوریتهای نئوژن ، دگرگون شده و تشکیل هورنفلسهائی داده اند که در سه رخساره هورنفلس یعنی آلبیت- اپیدوت هورنفلس هورنبلند هورنفلس و بیروکسن هورنفلس متبلور شده اند.کانیهای اصلی این سنگها عبارت از ولاستونیت،وزوویان ، گارنت و کلسیت است. ولاستونیت از نوع M2است و در خساره های هورنبلند و پیروکسن هورنفلس دیده می شود. وزوویان به صورت فری است و بیشتر درسنگهای رخساره پیروکسن هورنفلس و کمتر در رخساره هورنبلند دیده می شود . گارنت دارای ترکیبی از گروسولا و آندرادیت است و در همه رخساره ها همراه کلسیت کوارتز وجود دارد .