بررسی عوامل متالوژیکی شکنندگی هیدروژنی و سولفیدی در لوله های حمل نفت وگاز

نویسنده

چکیده

حساسیت فولادهای حمل نفت و گاز به شکنندگی هیدروژنی و سولفیدی، به عوامل متالوژیکی متعددی بستگی دارد.شکل و نوع آخال ، به ویژه سولفورمنگنز ، ساختارهای میکروسکپی که در اثر عملیات مختلف حرارتی حاصل می شوند، مقدار گوگرد فولاد ، درجه رطوبت گاز ، میزان سولفورزد ایی گاز و نیز نوع عناصر آلیاژی در فولاد به کار رفته ، مانند: مس ، نیکل و کرم برشکنندگی هیدروژنی وسولفیدی اثر بسزایی دارند.
وجود مولیبدن در حدود 1/0 درصد برشکنندگی فولادهای مس دار اثری زیان بخش دارد . در این مقاله با تحلیل نتایج موجود و ارزیابی دیدگاهها ی مختلف ، مسئله شکنندگی هیدروژنی در لوله های حمل نفت و گاز بررسی شده است.