بررسی میکرو امولسیونهای هیدرو کربوری

نویسنده

چکیده

میکروامولسیونها که توانایی زیادی برای جابجا کردن نفت در مخازن دارند و بازدهی را محسوسا افزایش می دهند ، از اهمیت زیادی در بهره برداری مجدد از مخازن نفت برخوردارند. در طی این تحقیق ، میکروامولسیونهای مختلفی از نفت خام و دیگر مواد هیدروکربوری ( همراه با الکل و مواد فعال کننده سطحی ) مطالعه شده و مشخصات آنها به ویژه گرانروی بررسی شده است.نتایج به دست آمده حاکی از آن است که : طول زنجیر ملکول98989908 ، عامل اساسی د رایجاد میکروامولوسیون است.میکروامولسیونها در دماهای بالا غیر نیوتونی عمل می کنند و پایداری خود را از دست می دهند . گرانروی میکروامولسیونهای "آب در نفت " با افزایش آب ، افزایش می یابد ، به نقطه ماکزیممی می رسد وپس از تغییر نوع میکروامولسیون شروع به کاهش می کند.