دوره و شماره: دوره 45، شماره 0 - شماره پیاپی 1000159، زمستان 1362