مطالعه گونه موسیوم (اموسیوم) کریستاتوم برون از تشکیلات (سازند ) قم

نویسنده

چکیده

گونه ی یافت شده از تیره ی اموسییده می باشد که از داخل مارن ها سبز رنگ متمایل به آبی عضو e از سازند قم (دو چاه و دو برادر ) به دست آمده است . وجود این گونه ، در رسوبات میوسن حوضه های : سوریه ، لبنان ، وین ، پرتغال ، مراکش و مالت نیز گزارش شده است ، اما در باب وجود آن در ایران تا کنون گزارشی به عمل نیامده است .
کفه های صدف گرد و تقریبا مساوی هستند . بین اندازه های ارتفاع و درازای صدف تفاوت چندانی وجود ندارد ، نسبت ارتفاع به دراز (H/L) ، مابین 7/1 تا 94/0 تغییر می کند . این گونه در میوسن ظاهر شده و در پلیسون به حداکثر فراوانی رسیده و سپس ازبین رفته است و یکی از گونه های مدیترانه ای می باشد .