چینه شناسی کرتاسه بالائی در کوه نخلک و نواحی مجاور آن

نویسنده

چکیده

در کوه نخلک واقع در شمال شرقی نائین (ایران مرکز) ، کرتاسه بالایی با رخساره های کم عمق و گاهی رسیفی بیرون زدگی دارد که با دگر شیبی زاویه ای مشخصی ، رسوبات آواری تریاس ( گروه نخلک ) را می پوشاند .
کرتاسه بالایی در این کوه از اشکوب سنومانین شروع می گردد که شامل رسوبات ماسه سنگی دانه درشت تا دانه ریز ، آهک ماسه ای ، گاهی دولومیتی حاوی روزنه دارانی چون OVALVEOLINA OVUM, PRAEALVEOLINE SP, DICYCLINE SCHLUMBERGERI , CUNEOLINE PAVONIA و غیره می باشد .
روی توالی نامبرده به طور هم شیب ، رسوبات جدید تری متشکل از آهک کای رود یست دار ( هیپوریت ) به سن سنونین بالایی قرار می گیرد . مطالعات بیوستراتیگرافی در ناحیه نخلک و نواحی مجاور آن مانند چوپانان ، هفت تومان و غیره معرف نبود چینه شناسی اشکوبهای تورونین و کنیاسین میباشد .