چگونگی ذوب آهن اسفنجی در کوره های فولاد سازی

نویسنده

چکیده

درک دقیق رفتار کلوخه های آهن اسفنجی هنگام ذوب در کوره های فولاد سازی جهت اصلاح طرح این کوره ها و همچنین اصلاح مشخصه های فیزیکی و شیمیایی کلوخه های مزبور لازم می باشد . در این مقاله وقایع مربوط به ذوب پیوسته کلوخه های آهن اسفنجی در کوره های فولاد سازی ، تجزیه و تحلیل گردید است . هدف بحث ارائه روشی است جهت بررسی کمی پدیدهای پیچیده که به دلیل کاربرد صنعتی اهمیت می یابد . نحوی ترکیب اطلاعات تجربی و یافته های آزمایشگاهی به منظور ساختن الگویی که بتواند میزان اثر عوامل موثر بر ذوب کلوخه های آهن اسفنجی در کوره های فولاد سازی را پیش بینی نماید ، بعنوان کاربرد آموزنده روش فوق مطرح گردیده است . نتیجه عملی این بررسی بهبود و توسعه تکنولوژی ذوب و تهیه فلزات می باشد