براکیوپودها و کونودونتهای رسوبات جنوب بجنورد و نتایج چینه شناسی حاصل از مطالعه آنها

نویسنده

چکیده

بررسی چینه شناسی رسوبات دوران اول در جنوب بجنورد و تعیین سن نسبی آنها به کمک مطالعه براکیوپودها و کونودنتهای این لایه ها انجام شده است . برای اولین مرتبه رسوبات اوردویسین بالا در ایران با وجود فسیلهای مشخصی از برایکوپودها و کونودنتها در این لایه ها به ثبوت رسیده است . چهارده گونه از براکیوپودها اوردویسیین بالا و 12 گونه از کونودونتهای اور دویسین شرح داده شده و پخش آنها در لایه های مختلف ذکر گردیده است .