روشی برای بر ، صیقل ، جهت یابی و انتقال تک بلورهای فلزی کروی ( NI,NITI)

نویسندگان

چکیده

با استفاده از این دستگاه برش فرسایشی جرقه ای ، تک بلورهایی کروی برش داده شد و سپس آنها را بین دو لوله مسی در حالی که در خمیر الماس غوطه ور بودند به کمک یک ماشین تراش صیقل مکانیکی دادیم . صیقل مکانیکی در بالا بردن کروی شدن نمونه ها نقش ارزنده ای دارد . سپس تک بلورها را به کمک یک جریان ثابت الکتریکی در یک دستگاه ابداعی صیقل الکتریکی دادیم .
این دستگاه نسبت به دستگاه های مشابه دارای این مزیت می باشند که در آن به نحو بسیار ساده تری می توان یکنواخت بودن عمل صیقل الکتریکی را کنترل نمود . پیشرفت عمل صیقل ، توسط عکسهای میکروسکوپی و پرتو x که در زمانهای مختلف در حین عمل صیقل تهیه شد ، بررسی گردید . پس از تکمیل عمق صیقل ، بلورها را در جهات < 100> و <110> جهت یابی نموده و با یک روش اپتیکی آنها را بر روی سکوهای گونیایی شکل انتقال دادیم ،( سکوهای گونیایی شکل برای دستگاه های اندازه گیری موجود در این گروه مورد نیاز می باشد ) . این روش انتقال بلور با توجه به امکانات موجود ابداع گردید .