نویسنده = رضا توکلی مقدم
مدل و الگوریتم یک مساله کنترل موجودی با در نظر گرفتن هزینه حمل و نقل

دوره 41، شماره 10، بهمن 1386

فریبرز جولای؛ رضا توکلی مقدم؛ جعفر رزمی؛ پدرام صهبا


ارائه مدل توسعه یافته انعطاف‌پذیری و کارایی سازمان در محیط فازی

دوره 41، شماره 10، بهمن 1386

مسعود ربانی؛ رضا توکلی مقدم؛ یاسمن خدادادگان؛ معید حق نویس


مدلسازی و ارزیابی مهندسی مجدد در مدیریت خرید یک شرکت تولیدی

دوره 40، شماره 4، آبان 1385

سعید جعفری هرندی؛ رضا توکلی مقدم؛ محمدعلی آزاده


حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره‌های زمانی نرم

دوره 40، شماره 4، آبان 1385

نیما صفائی؛ محمدعلی شریعت؛ مسعود ربانی؛ رضا توکلی مقدم


حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی در حالت زمان فرآیند غیر قطعی و موعد تحویل

دوره 40، شماره 4، آبان 1385

محمد صفاری؛ فریبرز جولای؛ جعفر رزمی؛ رضا توکلی مقدم


زمانبندی ماشین‌های موازی برای کارهای قابل تقسیم با درنظرگرفتن زمان

دوره 40، شماره 4، آبان 1385

فرشید آزادیان؛ رضا توکلی مقدم؛ فریبرز جولای


روشی جدید برای تخمین میانگین و واریانس زمان فعالیت در شبکه پرت

دوره 40، شماره 4، آبان 1385

مسعود ربانی؛ رضا توکلی مقدم؛ سعید داودآبادی فراهانی


متدولوژی بکارگیری روش تحلیل پوششی داده ها(DEA)در سازمان های تحقیقاتی

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1383

رضا توکلی مقدم؛ محسن صادق عمل نیک؛ محمد علی رفعتی