دوره و شماره: دوره 41، شماره 0 - شماره پیاپی 1000175، پاییز 1359