محاسبه خرپا به عنوان تیرجانپر با نرمی برشی

نویسنده

چکیده

خرپا به تیر جان پر با نرمی برشی تبدیل می گردد و ضخامت جان نیمرخ معادل برای انوع مختلف شبکه بندی خرپا محاسبه می گردد سپس روابط اساسی برای محاسبه دستگاههای ساختمانی متشکل از تیرهای جان پربانرمی برشی به کمک روش نیرو و همچنین روش افت –شیب ذکر می شوند در خاتمه جداول لازم برای محاسبات سریع خرپاهای یکسره تدوین می شوند .