ایجاد جریان برشی و تغییر مکان خط جریان ایستایی در جریان برشی

نویسنده

چکیده

ابتدا روش ایجاد جریان های برشی به طور مصنوعی در یک تونل باد توسط یک شبکه مستوی و متشکل از میله های افقی بررسی شده و محاسبات مربوطه همراه با نتایج تجربی ارائه گردیده است نشان داده شده است که با چنین روشی نمی توان جریان برشی خطی ای باشیب بیش از 777/1 ایجاد کرد در بررسی خطوط جریان ایستایی روی یک جسم نتیجه می شود که در یک جریان برشی خطوط جریان ایستایی تغییر مکان داده و حداقل این تغییر مکان تابعی است از نیمرخ سرعت و ضریب فشار . این تابع محاسبه شده و مثال عملی ارائه گردیده است .