کیفیت آبهای زیرزمینی منطقه یافت آباد (جنوب غرب تهران )

نویسندگان

چکیده

گسترش محدوده شهرنشینی تهران بزرگ (تهران ، شمیران ، شهرری ) در مساحتی به وسعت 364 کیلومتر مربع و توجه به روند شهرنشینی و رشد جمعیتی سالانه آن در حد متوسط 50000 نفر و با توجه به اینکه حدود 30 درصد از کارخانجات کشور 37 درصد از کارگران صنعتی کشور متعلق به شهرستان تهران می باشد ایجاب می کند که در آینده نزدیک برای تامین و جبران کمبود آب علاوه بر احداث سد لارو بهره برداری از آن حداقل میلیونها متر مکعب دیگر آب از منابع زیرزمینی تامین گردد لذا پی بردن به کیفیت آبهای زیرزمینی و جلوگیری از آلودگی شیمیایی آن را امری اجتناب ناپذیر می نماید لذا از این دیدگاه در سال 1356 تقریباً از تمام چاههای موجود در منطقه نمونه برداری شده و پس از انتقال در شرایط خنک به آزمایشگاه باتوجه به روشهای استاندارد آزمایش های مختلف روی آنها انجام گردید این بررسی محدود نشان داد که :
-دامنه تغییرات مواد پاک کننده موجود در آب منطقه یافت آباد بین صفر تا 8431/1 میلی گرم در لیتر بوده و از مقایسه با بالاترین حد مطلوب غلظت این ماده در آبهای مشروب که طبق استاندارد بین المللی آب مشروب سازمان بهداشت جهانی 2/0 میلی گرم در لیتر می باشد ملاحظه می شود که 44/24 درصد از این حد تجاوز نموده است .
با توجه به میانگین حسابی نتایج بدست آمده از آزمایش روی این 73 حلقه چاه ملاحظه می شود که آب منطقه یافت آباد آبی است سولفاته و با استناد به طبقه بندی Wilcox برای مصارف کشاورزی از نوع آبهای خوب و درجه دو می باشد .
با توجه به طبقه بندی M.plotninkov و میانگین حسابی نتایج حاصله آب یافت آباد از نظر کابرد در صنعت در دسته3 قرار داشته و از نظر میزان سختی کل به تصفیه کامل نیاز دارد .
تنها در ده حلقه چاه از چاههای مورد آزمایش آلودگی میکروبی تائید گردید که حداقل آن در مورد Total coliform m.p.n. , focal coliform m.p.n به ترتیب 20 و 10 و حداکثر آن در مورد پارامترهای فوق الذکر به ترتیب 750 و310 و در هر 100 میلی لیتر آب می باشد که ضرورت گندزدایی آب با یک ماده گندزدا (کلر یا مشتقات آن ) را قبل از مصرف برای شرب ایجاب می نماید .