شنوایی رضایت بخش در منازل مسکونی

نویسنده

چکیده

تراز شدت صدا در شهرها به دلیل ازدیاد روز افزون عوامل ایجاد صدا از یک سو و نقصان عوامل جذب صدا از سوی دیگر دائماً رو به افزایش است
باتوجه به تاثیر شدید صداهای ناهنجار بر تن روان انسان محیط مناسب از نظر صدا برای مردم کمال مطلوب است دراین مقاله منازل مسکونی که محل زندگی و استراحت شهرنشینان است از نظر اکوستیکی و عیوب عمده آنها مانند عایق بندی بد نامناسب بودن زمان روربراسیون توزیع نامناسب مواد جاذب صدا و بالاخره نصب بلندگوها در محل های نامناسب ذکر و راه حلهایی برای آنها پیشنهاد شده است .