بررسی روشهای کوتاه حل مسایل تقطیر مخلوطهای چندگانه

نویسندگان

چکیده

استفاده از روشهای کوتاه در حل مسایل تقطیر مخلوطهای چندگانه بر اثر بهره گیری روزافزون از رایانه ها پیوسته افزایش می یابد علت اصلی استفاده از این روشها این است که با روش معمولی روابط و معادلاتی که در حل مسله بکار می روند به قدر کافی دقیق نبوده و یا درمطالعات مقدماتی مربوط به طراحی بدست آوردن شرایط بهینه عملکرد مستلزم محاسبات بسیار و صرف وقت زیادی خواهد بود لذا با بکار بردن این گونه روشهای کوتاه محاسبات اولیه را انجام داده سپس به منظور به دست آوردن جزییات طرح محاسبات را با استفاده از رایانه دنبال میکنند .
در این مقاله مفیدترین روشهای کوتاه محاسبه مورد بررسی قرارگرفته و در خاتمه یک طریقه تقریبی به منظور محاسبه بهینه شرایط عمل ارائه گردیده است .