جداول لنگر ،نیروی برشی و عکس العمل تکیه گاهی حداکثر برای پلهای ساده

نویسنده

چکیده

جداول لنگر نیروی برشی و عکس العمل تکیه گاهی حداکثر برای پلهای ساده و برای دهانه های 2 الی 250 متری با انتخاب بارگذاری بر اساس دستور فنی وزارت راه و ترابری ارائه می گردد و طرز استفاده از جداول نشان داده میشود .