کاربرد روش گاسپرکانی برای محاسبه قابهای قوس دار

نویسنده

چکیده

در این مقاله روش کانی در مورد بررسی قابهای قوس دارد مورد مطالعه قرار میگیرد که چون اثر تغییر مکان جانبی گره ها را نیز به طور ضمنی در نظر می گیرد بر روشهای مشابه مزیت دارد علاوه بر این روش مورد نظر به خصوص برای ماشینهای حساب بسیار مناسب است به وسیله این روش نیروهای افقی و نیز لنگرهای انتهای قوسها و ستونهای دستگاههای ساختمانی محاسبه می گردند سپس با در دست داشتن این مقادیر نیروهای داخلی اعضا مختلف تعیین خواهند شد .