مایکروکامپیوتر – یک پدیده جدید

نویسنده

چکیده

دراین مقاله سیستمهای مایکروکامپیوتر مایکرد پروسسور و کاربرد آن مورد بررسی خواهد گرفت علاوه بر این چگونگی اجرای دستورالعمل برنامه ، برنامه های فرعی ، تبادل اطلاعات بین قسمتهای مختلف و همچنین مقایسه آن با کامپیوترهای بزرگ مطالعه خواهد شد .