دوره و شماره: دوره 51، شماره 0 - شماره پیاپی 1000210، مهر 1370 
بررسی و محاسبه پارامترهای عملیاتی –مدل ومشابه سازی واحد S.M.R.

دکتر محمد مهدی اکبر نژاد؛ دکتر گیتی ابوالحمد؛ مهندس مهران غفوریان؛ مهندس امیرسالمی