آلگوریتم حذف گاوس و تعمیم تبدیل ستاره به مثلث

نویسنده

چکیده

با تبدیل ستاره به مثلث می توان با حذف نقطه مرکز ستاره حل مساله مدارها ی الکتریکی را دربسیاری از موارد ساده کرد.در تعمیم این تبدیل می توان یک یا چند گره از یک مدار الکتریکی را حذف کرد . د رمقاله /1/ رابطه این تبدیل به دست آورده شده است.
در مقاله زیر ارتباط این تبدیل را با آلگوریتم حذف گاوس نشان می دهیم و خواهیم دید که چگونه یک مجهول در چند معامله چند مجهولی مربوط به یک مدار الکتریکی به معنی حذف یک گره از آن مدار الکتریک یاست.همچنین ارتباط این مساله با تجزیه ماتریس ادمیتانس به ماتریسهای مثلثی نشان داده شده است.