روش نوسازگر معادل برای تحلیل دینامیکی سازه های جدا شده از پایه

نویسندگان

چکیده

در این مقاله پس از معرفی مختصر روش جدا کردن سازه ها برای مبارزه با نیروی مخرب زلزله ،روشی ساده برای تحلیل دینامیکی چنین سازه هایی بیان گردیده است. اساس این روش بر آن است که سازه مورد نظر با نوسازگری دارای یک درجه آزادی جایگزین شود تا آنالیز طیفی آن براحتی امکان پذیر گردد. اگرچه این روش بر پایه یکی کردن طیف دو سیستم واقعی و معادل بسط داده شده است، اما نشان داده می شود که رفتار دو دستگاه از نظر توصیف زمانی حرکت نیز تا حد زیادی مشابه خواهد بود. این روش ابزار مفیدی در دست طراح برای تصمیم گیری اولیه درمورد کاربرد جداسازی سازه بوده و مهمتر آنکه تحلیل طیفی را به عنوان یک طریقه ساده ، دقیق و عملی ، جانشین روش تقریبی ایستائی معادل برای تحلیل سازه ها د ربرابر زلزله می سازد.