بررسی و محاسبه پارامترهای عملیاتی –مدل ومشابه سازی واحد S.M.R.

نویسندگان

چکیده

هدف پروژه شناخت و بررسی فرآیند تبدیل کاتالیزوری گاز طبیعی با بخار آب (STEAM METHANE REFORMING) واحد S.M.R. با استفاده از مدل ریاضی مناسب و شبیه سازی واحد فوق است (MODELING & SIMULATION) دراین پروژه ابتدا پارامترهای عملیاتی واحد نامبرده محاسبه شده است سپس با تغییر پارامترهای مختلف با استفاده از برنامه های کامپیوتر ی، تاثیر هر یک از پارامترها بر درصد تبدیل و خلوص محصول نهائی و نحوه تغییر آن در طول راکتور ارائه شده است.
ویژگی این پروژه را شاید بتوان تکیه بر به دست آوردن رابطه پارامترهای موجود در مدل های سینتکی و ریاضی انتخاب شده با شرایط عملیاتی که در هر مقطع از راکتور برقرار باشد دانست . در بیشتر شبیه سازیها ی انجام شده در گذشته، برای سهولت کار برای این پارامتر ها نظیر دمای واکنش،ظرفیت گرمائی،گرانروی، جرم مولکولی،ضریب نفوذ و ضریب تاثیر پذیری و ..............در طول راکتور مقدار متوسطی در نظر گرفته شده است ولی در پروژه فعلی سعی شده برای تمام این پارامترها روابط دقیق و تا حد امکان ساده ای به صورت تابعی از فشار ، دما و درصد تبدیل در طول راکتور به دست آورده شود.