تحلیل ایستائی سازه ای ساندویجی به روش اجزای محدود

نویسندگان

چکیده

این مقاله با استفاده از روش اجزای محدود به تحلیل ایستائی سازه های ساندویچی تحت بارگذاریهای فشاری و متمرکز پرداخته است.دراین راستا با توجه به پیچیدگی حل تحلیلی این گونه سازه ها طراحی وتهیه نرم افزاری که به کمک آن بتوان سازه های ساندویچی را بسادگی تحلیل ایستائی نمود به پایان رسیده است.در تهیه این نرم افزار از روش اجزای محدود به عنوان یک روش پر توان جهت تحلیل این سازه ها استفاده گردیده است. نتایج حاصله از حل چند مثال در انتهای مقاله ، ضمن ارائه جوابهای قابل قبول و اقتصادی بیانگر کارائی این نرم افزار و توانائی روش اجزای محدود در حل این گونه مسائل می باشد.