بررسی انتشار امواج ناشی از شکست سد

نویسنده

چکیده

به منظور تعیین ارتفاع و سرعت انتشار امواج ناشی از شکست سد و پیش بینی تغییرات و محاسبه سرعت و دبی جریان سیال از معادله های پیوستگی ودینامیکی حاکم بر جریانهای متغییر گذرای بی افت انرژی در حالی که در پائین دست سد قشری از مایع ساکن وجود دارد استفاده شده است . با به کار بستن " روش مشخصه" و با انتخاب پارامترهای مناسب ، معادله های بی بعد برای محاسبه کمیتهای هیدرولیکی ارزیابی شده ونتایج حاصل به صورت نمودارهای بی بعد برای استفاده ارائه شده است.