دوره و شماره: دوره 52، شماره 0 - شماره پیاپی 1000160، شهریور 1371