طراحی فورجینگ به کمک کامپیوتر

نویسنده

چکیده

در طراحی فورجینگ پارامترهای اصلی ، نیرو و یا انرژی ماکزیممی است که برای انتخاب پرس و با چکش فورج لازم است . این دو پارامتر ، خود در اثر پارامترهای دیگری مانند شکل هندسی حفره قالب ، ابعاد زایده ، شکل قطعه کار ، اصطکاک ، خواص مکانیکی فلز مورد فورج ، دما ، سرعت کرنش ،و تعداد مراحل فورج ، تغییر می کنند . هدف این مقاله ، به دست دادن روشی است به نام حد فوقانی اجزا که اثر پارامترهای نامبرده را در طراحی فورجینگ قالب بسته در نظر می گیرد و به کمک کامپیوتر مقادیر بهینه ی نیرو ، انرژی و ابعاد زایده را به دست می دهد . چنین روشی قادر است چگونگی سیلان فلز داخل قالب ، تعداد مراحل فورج و شکل پیش فرم را پیش بینی کرد و به طراحی قالب فورج کمک کند .