مدل ریاضی دو بعدی ناماندگاری آبهای زیر زمینی در محیط ناهمگن و نا ایزوتروپ با استفاده از روش تفاضلهای محدود در حجم کنترل

نویسندگان

چکیده

جریان ناماندگار آب در محیط متخلخل نا همگن و نا ایزوتروپ را می توان با یک معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی بیان کرد . حل این معادله در حالت کلی با روشهای تحلیلی امکان پذیر نیست لذا باید از روشهای عددی برای حل آن استفاده کرد .
در این تحقیق از روش تفاضلهای محدود در حجم کنترل به صورت غیر صریح کامل برای حل این معادلات استفاده شده است . دستگاه معادله های غیر خطی بدست آمده از روش جارو کردن خط به خط در چهار جهت حل شده است . این روش ، همگرایی خطی که حل تحلیلی دارند ارزیابی شده است . نتایج بدست آمده بسیار رضایت بخش بوده است .