" پاسخ نقطه در تصویر گراکو (بازتاب ) خطی با ترانسدیو سرگوسی"

نویسنده

چکیده

سیستمهای تصویرگر فرا صوتی نوع بازتاب پالس ، کاربردهای متعددی در عکسبرداری پزشکی دارند . در زمینه شیوه عمل این سیستم ها تا بحال کارهای مختلفی انجام شده است . این مقاله نتیجه تحقیقاتی است که برای بدست آوردن مدل ریاضی جدیدی جهت مدل سازی سیستم تصویرگر بازتاب پالس خطی با ترانسدیو سرگوسی صورت گرفته است . مدل ریاضی سیستم را غالبا با تابع پاسخ نقطه مشخص می کنند . این تابع بیانگر تصویر جسمی است که به صورت یک نقطه منفرد است . محاسبه پاسخ نقطه در سیستم تصویرگر بازتاب پالس در حالت عمومی مستلزم حل روابط انتگرالی پیچیده ای است و معمولا به صورت یک رابطه بسته قابل محاسبه نیست . حتی با استفاده از روشهای عددی ، محاسبه ی آن بسیار مفصل ودر مواردی غیر عملی است .
هدف این مقاله ، ارائه یک روش عملی با تقریب مناسب برای محاسبه پاسخ نقطه سیستم به صورت یک تابع بسته و تحلیلی است . در اینجا یک مدل سرگوسی برای ترانسدیوسر فراصوتی ارائه می شود ، و با استفاده از آن تابع پاسخ نقطه در سیستم تصویرگر بازتاب پالس ، با روش خطی محاسبه می شود . مدل ، ترانسدیوسر را بر حسب 5 پارامتر اصلی تعریف میکند ، که عبارتند از : عرض – طول – فرکانس مرکزی – پهنای باند و تاخیر ترانسدیوسر . پاسخ نقطه سیستم به صورت بسته ترانسدیوسرگوسی در میدان دور دقیق است و علاوه بر این حالت ، نظر به قابلیت انعطاف مدل از آن می توان به عنوان یک تقریب مناسب برای مدلسازی سیستمهای با دیگر انواع ترانسدیوسر نیز استفاده کرد .