معادله جدید حالت بر اساس تئوری اغتشاشی

نویسندگان

چکیده

معادله حالت بر مبنای ضریب تراکم پذیری مولکولهای کروی سخت ( HARD SPHERE) با استفاده از رابطه کارناهان و استرلینک ( Crnahan and sterling) ارائه شده است . سپس بر اساس شرایطی که یک معادله حالت باید دارا باشد عبارت جاذبه یا ضریب تراکم پذیری ناایدئال معادله حالت تعیین شده و با استفاده از ضریب دوم ویریال و ضریب عدم تقارن ، شکل کلی معادله کامل شده است . در این معادله شرط ثابت نبودن ضریب تراکم پذیری در نقطه بحرانی که در دیگر معادلات حالت مشاهده نمی شود برقرار است . نتایج حاصل از این معادله در مقایسه با معادله های دیگر حالت ، نظیر پینک رابینسون ( Peng - Rabinson) سوآو – ردلیچ و کوانگ ( Soave – Redlich - Kowang) و ردلیچ کوانگ ( Redlich - kowang) رضایت بخش تر است .