طراحی و ساخت یک جوش سنج جدید برای اندازه گیری ضریب فعالیت در محلولهای بینهایت رقیق

نویسنده

چکیده

ضریبهای فعالیت در رقت بی نهایت برای هفت سیستم دوگانه در سه فشار مختلف توسط یک جوش سنج جدید اندازه گیری شده است . نتایج بدست آمده از این اندازه گیریها در چهارسیستم از هفت سیستم فوق با اطلاعات موجود مقایسه شد که در این موارد درصد خطا در اکثر موارد کمتر از 5 درصد بوده است . پس از اطمینان از درستی روش آزمایش از راه مقایسه های فوق ، نه سیستم دیگر نیز آزمایش و نتیجه های آنها ارائه شده است .