فراوری کنسانتره سولفید سرب معدن کوشک یزد به روش هیدرو متالوژی : بررسی سینتیک انحلال غیر اکسایشی در محلول های اسیدی

نویسندگان

چکیده

انحلال انتخابی گالن از یک کنسانتره سولفید سرب حاوی 6 درصد روی در محلول های اسید کلریدریک – کلرید سدیم در دماهای 17 تا 90 درجه سانتی گراد و PH از 7/0 تا 5/1 بررسی شده است . نتایج حاصل نشان می دهد که سولفید سرب در آغاز با سرعت زیاد و در پی آن به آهستگی حل می شود و بازدهی استخراج تا 90 درصد بوده است در حالی که سولفید روی تمایل زیادی به واکنش با اسید نشان نمی دهد و انحلال پس از چند دقیقه با بازدهی کمی به تعادل می رسد . افزایش اسیدیته ی محلول در محدوده پیشگفته ، واکنش انحلال سولفید سرب را تسریع می کند و شدت تاثیر در مقادیر بالاتر اسید کمتر است ، در حالی که انحلال سولفید روی نسبت به غلظت اسید اساسا تفاوتی نشان نمی دهد . از طرفی افزایش دما تاثیر زیادی در انحلال سولفید سرب نشان می دهد که احتمالا نفوذ یونها از میان لایه محصول جامد ، پس از چند دقیقه اول کنترل کننده واکنش انحلال است و انرژی فعال سازی ظاهری آن 7/2 کیلو کالری بر مول است .