طراحی مخزن های تحت فشار با استفاده از معیار چقرمگی شکست و ساخت آنها

نویسندگان

چکیده

در این پروژه با استفاده از معیار چقرمگی شکست K مخزن هایی طراحی و ساخته شده اند . پارامتر چقرمگی شکست برای ماده بکار رفته ( یک فولاد HSLA) با استفاده از روشهای تخمینی محاسبه شده و طراحی برای بحرانیترین شرایط قرار گرفتن ترک انجام شده است . پس از ساخت مخزن ها ، تعدادی از آنها تحت آزمایشهای استاتیکی و دینامیکی قرار گرفته اند . نتایج آزمایشها نشان داده که معیار بکار رفته در طراحی با نتایج آزمایش مطابقت دارد.
از طرفی نتایج به کار بردن روشهای تخمینی برای محاسبه ی K با استفاده از انرژی شکست در آزمایش ضربه ، هماهنگی خوبی با نتایج حاصل از اندازه گیری لبه ی شکست نشان می دهد .