نویسنده = ناصر توحیدی
گزارشی درباره ی ساخت کوره کک سوز

دوره 47، شماره 0، دی 1365

افسر یار؛ ناصر توحیدی