دور نمای عرضه و تقاضای انرژی در ایران و جهان

نویسنده

چکیده

میزان ذخائر ذغال در جهان بمراتب بیش از نفت و گاز طبیعی میباشد اما بعلت کاربرد همه جانبه مواد نفتی درصنایع در صد مصرف نفت بمراتب بیش از ذغال و گاز طبیعی است.
با توجه به میزان ذخائر و مصرف سرانه انواع انرژیها جهت تولیدات صنعتی و غیره باین نتیجه میرسیم که از 1987 میلادی به بعد کمبود نفت و گاز طبیعی درجهان بمرور زمان بیشتر شده است. برای تثبیت نرخ رشد صنایع ،کمبود نفت و گاز طبیعی دربرخی از زمینه ها باید بوسیله ذغال وسایر انرژیها تامین گردد.بدین جهت ضروری است که زمینه روشهای نوینی جهت کاربرد ذغال وسایر انرژیها بجای نفت و گاز طبیعی در صنایع ابداع گشته وسرمایه گذاری جهت احداث واحدهای تولیدی در آینده با توجه به این واقعیت انجام گردد.
اگر برنامه ریزی بی رویه تولید و مصرف نفت و گاز طبیعی ادامه یابد و مضافا اینکه هرگاه اقدامات مقتضی در جهت جایگزین کردن سایر انرژی ها بجای نفت و گاز طبیعی انجام نگردد کمبود انرژی های مذکور فاجعه هائی را بهمراه داشته و نسل آینده حتی در کشوری مانند ایران با 10 درصد ذخائر جهانی نفت و 17 درصد ذخائر جهانی گاز طبیعی با کمبود این انرژی ها مواجه خواهد شد.