دیدی کوتاه بروشهای تولید آهن خام و چدن

نویسنده

چکیده

بیش ازصد سال است که آهن خام و فولاد بر اساس تولید آهن خام در کوره بلند انجام میگیرد .در سالهای اخیر روشهای دیگری برای احیا کانه های آهن بر اساس شرایط ویژه کشورها چه از نظر نوع تکنیک کار چه از نظر نوع انرژی عرضه شده و عامل احیاکننده و بالاخره شکل راکتورهای احیاکننده از طرف محققین در مقیاس آزمایشگاهی و یا نیمه صنعتی مورد تفحص قرار گرفته است در این مقاله کوشش شده است که کلیه روشهای تولید آهن خام و چدن تا آنجا که در ماخذ منتشر شده است جمع آوری و به صورت خلاصه تشریح گردد ضمناً صورت شماتیک عملکردهای احیا بعضی از روشها نیز طرح گردیده است .
لازم به تذکر است که شرایط ویژه بعضی از روشها از طرف محققین منتشر شده و بنابراین برای نگارنده نامعلوم می باشد این خلاصه نویسی لازم و ضروری است چه بدون آنها دید کلی نسبت به کلیه روشهای تولید آهن غیر ممکن به نظر می رسد در این مقاله سعی شده کلیه روشهای تولید آهن از نظر نوع روش احیا در راکتوری که در آن واکنش انجام می گیرد گروه بندی شود . همچنین تقسیم بندی روشها از نظر نوع حرکت کانه و عامل احیا کننده و بالاخره از دید انرژی ضروری برای عملکرد ذوب و احیا گروه بندی شده است .