خواص فیزیکی – شیمیایی و سرعت اکسیداسیون پلت های و بریکت های آهن اسفنجی تولید شده در مجتمع فولاد اهواز

نویسنده

چکیده

برای بررسی سرعت اکسیداسیون آهن اسفنجی و شناخت مکانیسم آن ، آگاهی از خواص فیزیکی – شیمیایی پلت ها و بریکت ها ضروریست . در این مقاله نتایج تحقیقاتی که بر روی پلت ها و بریکت های آهن اسفنجی مجتمع فولاد اهواز انجام گشته گزارش شده است . ضمن ارائه خواص فیزیکی – شیمیایی پلت ها و بریکت ها ، سرعت اکسیداسیون آنها در هوا بین 300 تا 600 درجه سانتی گراد نیز اندازه گیری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . مضافا اینکه اساس نظری و قانون مندی سرعت اکسیداسیون آهن اسفنجی در هوا نیز تشریح گشته است.