دوره و شماره: دوره 43، شماره 0 - شماره پیاپی 1000177، دی 1360 
تازه های علم و صنعت

رضا متقیان؛ زین العابدین نجات