زلزه 28 آذر ماه تفرش

نویسنده

چکیده

این مقاله گزارش کوتاهی است از زلزله 28 آذر ماه تفرش که شهرستانهای ساوه ، قم و اراک و روستاهای تابعه را لرزاند . مشاهدات حاصل از آثار این زلزله بر روی ساختمانها و علل خرابی آنها به طور خلاصه مورد بحث قرار گرفته است .