اختلاط محوری در رآکتورهای گاز – مایع

نویسندگان

چکیده

در این مقاله اطلاعات موجود درباره اختلاط محوری در راکتورهای گاز – مایع بطور مختصر بررسی می گردند . ابتدا طرز تعیین پخش زمان ماندگاری (RTD) در فازهای مختلف رآکتورهای چند فازه مورد مطالعه قرار گرفته و سپس مدلهای گوناگون دیفرانسیلی و مرحله ای و کاربرد آنها در محاسبه مخلوط بازگشتی با استفاده از اطلاعات حاصل از اندازه گیری RTD و همچنین نحوه اختلاط محوری در بعضی از راکتورهای گاز – مایع مورد بحث واقع می گردد و بالاخره محدودیت کاربرد RTD در مسائل مربوط به افزایش ابعاد دستگاه ها ذکر می شود .