روشی نو در بررسی نمودار حالت دستگاه آلیاژهای دوتائی(سرب ، تلور) به وسیله اندازه گیری نیروی الکتروموتوری پیلها

نویسنده

چکیده

ضمن مطالعه دقیق دستگاه آلیاژهای دوتایی ، به روش نیروی الکترو موتوری پیلها ، با پایه تلور te-X ( که در آن X یک عنصر از گروه سه ، چهار یا پنج B از جدول مندلیف است ) ، که می توانند به پیدایش نیمه هادی ها یا بیشکلها منتهی شوند ، توانستیم نمودار حالات میعان دستگاه سرب – تلور را تعیین کنیم . از آنجایی که این نمودار در بعضی موارد با داده های سایر محققین تطابق نداشت ، مجبور شدیم از روی کمیتهای گرماپویائی تحولات مایع و جامد بدست آمده از روشهای تجزیه و تحلیل حرارتی بر اثر تفکیک (A.T.D) ، کالری سنجی و کولمب سنجی پیوند این نتایج را بدست آوریم .