نویسنده = حسین محسنی
بررسی پدیده جرقه زنی چند باره کلیدهای خلاء و اثرات آن بر سایر عناصر شبکه

دوره 42، شماره 7، بهمن 1387

سعید حسن زاده؛ کاوه نیایش؛ حسین محسنی؛ امیرعباس شایگانی اکمل


محاسبه امپدانس اتصال کوتاه ترانسوفورماتورها به کمک انرژی الکترومغناطیسی

دوره 38، شماره 3، شهریور 1383

جواد فیض؛ حسین محسنی؛ اسحاق ثابت مرزوقی؛ علی نادریان جهرمی


محاسبه پارامترهای مدل مشروح برای مطالعه رفتار فرکانسی سیم پیچهای تغییر شکل یافته در جهعت شعاعی

دوره 36، شماره 4، اسفند 1381

ابراهیم رحیم پور؛ حمید لسانی؛ حسین محسنی؛ یوخن کریستین؛ کورت فزر