محاسبه امپدانس اتصال کوتاه ترانسوفورماتورها به کمک انرژی الکترومغناطیسی

نویسندگان

چکیده

امپدانس اتصال کوتاه به عنوان یکی از پارامترهای مهم ترانسفورماتورها در زمان طراحی و بهره برداری مطرح است. در این مقاله با بررسی روشهای متداول محاسبه امپدانس اتصال کوتاه در ترانسفورماتورها روش جدیدی به نام روش انرژی مطرح می‌شود که بر اساس محاسبه انرژی الکترومغناطیسی ذخیره شده در ترانسفورماتور امپدانس اتصال کوتاه آن تعیین می‌شود. استفاده از این روش منجر به یافتن مقدار تحلیل امپدانس اتصال کوتاه شده است که کمک قابل توجهی به کاهش خطای طراحی می‌کند. مقایسه نتایج تست امپدانس اتصال کوتاه ترانسفورماتورهای توزیع تولیدی داخل کشور و نتایج محاسباتی که از روشهای مختلف اسنتاج شده است نشان می‌دهد که روش انرژی دقیقترین روش تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها