میدان الکترون های سوزن صفحه و ولتاژ شروع تخلیه جزئی در هوا

نویسنده

چکیده

در آزمایشگاه فشار قوی و در بررسی تخلیه الکتریکی ، الکترودهای سوزن – صفحه اهمیت فوق العاده دارند . این الکترودهای میدان الکتریکی غیر یکنواخت بوجود می آورند ، بطوری که شدت میدان الکتریکی در اطراف سوزن بسیار شدید و در قسمت های دیگر ، میدان نسبتا ضعیف است . محاسبه میدان این الکترود ها نیز طبیعتا بسیار جالب می باشد .
در این مقاله روش محاسبه میدان الکترودهای سوزن – صفحه و شکل میدان به کمک تبدیل دستگاه محورهای مختصات و با استفاده از محورهای کروی کشیده ، شرح داده شده است . شدت میدان الکتریکی و حداکثر آن در نوک سوزن محاسبه و تغییرات حداکثر شدت میدان الکتریکی سوزن ، برای شعاع انحنای ثابت بر حسب فاصله آن تا صفحه محاسبه و رسم گردیده است .
شرط تخلیه الکتریکی درگازها با میدان های غیر یکنواخت به اختصار ذکر و ولتاژ شروع تخلیه جزئی در هوا برای سوزن ، با شعاع انحنای نوک معین و فاصله ها مختلف از صفحه ، محاسبه گردیده است .