نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 8
2. طراحی بهینه‌ موج‌شکن مرکب کیسونی تحت اثر امواج غیرخطی

دوره 42، شماره 4، تابستان 1387

علیرضا سلطانکوهی؛ خسرو برگی


4. اندرکنش سازه های صلب حجیم و امواج دریا به روش المان مرزی

دوره 38، شماره 6، زمستان 1383

مهدی خراسانچی؛ محرم دولتشاهی؛ خسرو برگی


6. مدل مکانیکی برای مخازن استوانه ای شکل تحت اثر حرکت گهواره ای پی

دوره 33، شماره 3، پاییز 1378

خسرو برگی؛ اسدا... نورزاد؛ علی طبائی بفروئی


7. بررسی اثر پی ناشی از زلزله بر روی سازه های بلند نامنظم در ارتفاع

دوره 31، شماره 1، پاییز 1377

خسرو برگی؛ اسدا... نورزاد؛ قاسم طرزی