ارزیابی حسّاسیّت موج‌شکن‌های مرکب کیسونی به مشخصه های هیدرولیکی و ژئوتکنیکی

نویسندگان

چکیده

حسّاسیّت موج‌شکن مرکب کیسونی به شرایط محیطی از یک سو و از سوی دیگر هزینه‌های اجرایی فراوان و نیز سختی امور تعمیر و نگهداری آن، همچنین اهمیّت مستحدثات بالا و پشت این سازه، موجب گردیده است که طراحی موج‌شکن‌های مرکب کیسونی همواره با ظرافت خاصی همراه باشد. هدف این پژوهش بررسی میزان تأثیر هر یک از مشخصه‌های محیطی محل ساخت در روند طراحی موج‌شکن مرکب کیسونی است. به این منظور حسّاسیّت هندسه‌ مقطع این سازه به مشخصه‌های هیدرولیکی محل ساخت از جمله پریود، ارتفاع و زاویه‌ی برخورد موج در اعماق مختلف، مورد ارزیابی قرار گرفته است. هم چنین میزان تأثیر نوع خاک بستر بر ابعاد سازه بررسی شده و در پایان مقایسه‌ای میان روابط تحلیلی و تجربی برآورد فشار موج روی این نوع سازه صورت گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش طراحان را با پاسخ هندسه مقطع موج‌شکن‌های مرکب کیسونی به تنوع شرایط هیدرولیکی و ژئوتکنیکی محل احداث، آشنا می‌نماید. بنابراین نتایج حاصله در امر طراحی آگاهانه و سنجیده‌ این نوع سازه‌ها در شرایط مختلف هیدرولیکی و ژئوتکنیکی راه گشا خواهند بود.

کلیدواژه‌ها